photographs by Douglas Herr
Threskiornithidae: White Ibis (Eudocimus albus)

<< >>
White Ibis, Monroe County Florida - Copyright (C) Douglas Herr