photographs by Douglas Herr
Accipitridae: Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus)

<< >>
Swallow-tailed Kite, Dade County Florida - Copyright (C) Douglas Herr